G Steel G Steel G Steel G Steel
ร่วมงานกับเรา
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคลากรในฐานะเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทกำลังต้องการคัดสรรบุคคลากรใหม่จำนวนหลายตำแหน่งทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯ และที่โรงงานในจังหวัดระยอง ดังนี้