G Steel G Steel G Steel G Steel
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
"เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับเอเชีย"


พันธกิจ
1. มุ่งสู่ตลาดสากลด้วยผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย
2. มุ่งการเจริญเติบโตด้วยการขยายกำลังการผลิตและผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ
3. ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. พัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง
5. อนุรักษ์สภาพแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม
6. เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น