G Steel G Steel G Steel G Steel
ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนและสังคม
1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2) บริษัทมีหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
3) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม
1) บริษัทมีหน้าที่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
2) บริษัทมีหน้าที่ในการดูและและปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
3) บริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วน ในกรณีที่ได้รับการร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
4) บริษัทมีหน้าที่ในการริเริ่มจัดให้มีโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน และการดูแลสิ่งแวดล้อมในลักษณะภาพรวมของประเทศ โดยการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5) บริษัทมีหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน และสิ่งแวดล้อมในลักษณะภาพรวมของประเทศ โดยการสนับสนุนโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ด้านการศึกษา
 
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนการศึกษา เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยบริษัทให้การสนับสนุนงานโครงการต่างๆ อาทิ
 • การจัดประชุมนานาชาติ “The Global University Network for Innovation – Asia and the Pacific (GUNI-AP) 2006” ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2549 ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท
 • การสนับสนุนการจัดงาน “อนาคตประเทศไทย” ในวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ร่วมกับสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • โครงการเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ โดยให้ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 • การมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับสถานศึกษารอบชุมชนโรงงานอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 • การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยพุทธ ไทยคริสต์ และไทยมุสลิม


ด้านศาสนา
 
บริษัทได้ตระหนักถึงการทำนุบำรุงศาสนาในทุกๆ ศาสนา โดยมอบปัจจัยให้กับการบูรณะศาสนสถาน โบสถ์ การสร้างศาลา ห้องน้ำ ติดตั้งสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร มอบรถกระบะเพื่อใช้ในกิจกรรมเผยแพร่ธรรม หรือใช้นำส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล การมอบเปียโนเพื่อใช้ในพิธีทางคริสต์ศาสนาให้โบสถ์ ฯลฯ

ด้านสังคม
 
บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โดยมุ่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้คนในสังคม และในปี 2550 นี้เป็นปีมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมมายุครบ 80 พรรษา อีกทั้งในปี 2549 ที่ผ่านมาก็เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อันแสดงถึงความจกรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในปีที่ผ่านมามีกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ
 • สมทบทุนการดำเนินโครงการจุดพลุและดอกไม้ไฟ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • มอบทุนสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล “ประสานเสียงเรียงร้อยดวงใจ เทิดไท้คีตราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยรายได้จากการจัดงานทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
 • มอบทุนสนับสนุนมูลนิธิชัยพัฒนา ผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปี 2550
 • มอบทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “เสด็จพระราชดำเนิน สหรัฐอเมริกา พุทธศักราช 2503 ปากีสถาน พุทธศักราช 2505 และสหพันธรัฐมลายา พุทธศักราช 2505” พระนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ผ่านมูลนิธิวิภาวดีรังสิต เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของพสกนิกรของพระองค์ต่อเนื่องยาวนานตลอด 60 ปี โดยรายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
 • สมทบทุนส่งเสริมดนตรีคลาสิกในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสนับสนุนการจัดทำซีดีเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ “พสกซ้องสดุดี... จองสังคีตกวีจักรีวงศ์” (The Royal Diamond Jubilee Musical Celebration) เนื่องในอภิลักขิตสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาญาณในด้านศิลปะดนตรีให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศ ตลอดจนรณรงค์หารายได้สำหรับใช้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเยาวชนและบุคลากรไทยด้านดนตรี
 • สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • สมทบทุน “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ณ ทำเนียบรัฐบาล
 • สมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
 • สมทบทุนสภากาชาดไทยโดยร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภากาชาดจังหวัดระยอง
 • สมทบทุนและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงาน อาทิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กในทุกๆ ปีให้แก่เด็กในชุมชน โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา สภอ.บ้านค่าย การมอบชุดโคมไฟแสงสว่างให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ฯลฯ