G Steel G Steel G Steel G Steel
รางวัล และมาตรฐาน
เกียรติบัตร

มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น (CAC)
มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR DIW)
ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR DPIM)
เกียรติบัตรอื่นๆ