G Steel G Steel G Steel G Steel
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารดาวน์โหลดเอกสารช่องทางการแจ้งเบาะแส
กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

ช่องทางที่ 1
หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)
โทร. 02-634-2222 ต่อ 1241, 1242
e-mail : IA@gsteel.com หรือ ส่งไปรษณีย์มาที่
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางที่ 2
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร
(Human Resource and Administration Department)
โทร. 038-869-323 ต่อ 4111
e-mail : HRA@gsteel.com
ตู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง : หน้าบริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ่
กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโซ่ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-634-2222 ต่อ 5995
e-mail : compliance@gsteel.com