G Steel G Steel G Steel G Steel
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก เนื่องจากตลาดในประเทศมีความต้องการสูง ทั้งจากในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยมีการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ เพื่อเป็นการรักษาฐานตลาดนอกประเทศไว้รองรับกับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท) หมายเหตุ
1. บริษัทที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย บจก. ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม, บมจ. เอเชีย เมทัล และ บมจ. เดอะ สตีล
2. รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยรายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผล การขายเศษซาก กำไรจากตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิ กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และรายได้อื่น

สัดส่วนยอดขายภายในประเทศและต่างประเทศต่อยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของบริษัทระหว่างปี 2560 ถึง 2562 มีรายละเอียดดังนี้