Application
   
 
  กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกฃ่อง
  ระบุตำแหน่งที่สมัคร  
* ตำแหน่งที่สมัคร1:
  ตำแหน่งที่สมัคร2:
* อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง:  บาท
* สามารถเริ่มงานได้เมื่อ:  (วัน/เดือน/ปี)
     
  ประวัติส่วนตัว  
    นาย นางสาว นาง
* ชื่อ
* นามสกุล
  วัน/เดือน/ปี เกิด
  อายุ  ปี
  สัญชาติ
  เชื้อชาติ
  ศาสนา
  ส่วนสูง  เซนติเมตร
  น้ำหนัก  กิโลกรัม
  เลขที่บัตรประชาชน
  ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
  ออกโดย
  วันหมดอายุ
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
* สถานะทางทหาร เกณฑ์แล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์
    ได้รับการยกเว้น 
  สถานะภาพ โสด สมรส หม้าย หย่า
  บุตร  คน
* ที่อยู่ปัจจุบัน
  รหัสไปรษณีย์
* โทรศัพท์
  โทรศัพท์มือถือ
* E-Mail Address
     
  ประวัติการศึกษา  
วุฒิการศึกษา ชื่อสถาบัน สาขาวิชา ปีที่เข้า ปี่ที่จบ เกรดเฉลี่ย
     
ประวัติการทำงาน
บริษัท ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน วันที่ออก สาเหตุที่ออก เงินเดือน
     
  ความสามารถพิเศษ  
  ความสามารถด้านภาษา พูด                   อ่าน                  เขียน
  ไทย
  อังกฤษ
  จีน
  ญี่ปุ่น
  อื่นๆ(โปรดระบุ)
   
  ความสามารถอื่นๆ
  คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
  พิมพ์ดีดไทย  คำ/นาที
  พิมพ์ดีดอังกฤษ  คำ/นาที
  ขับขี่รถยนต์ ได้ ไม่ได้
  ใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์
    อื่นๆ(โปรดระบุ)
  งานอดิเรก
  สมาชิกสมาคม/องค์กร
  เคยสมัครงานที่นี่มาก่อน
หรือไม่
เคย ไม่เคย
  บุคคลอ้างอิง
ชื่อ ตำแหน่ง บริษัท โทร.
  กรณีเร่งด่วนติดต่อ
  บันทึกรายละเอียดเพิ่ม
เติม ซึ่งท่านคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการสมัครงาน
     
  เอกสารที่ต้องการแนบ
  รูปถ่าย
     
      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
   
     
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท