จี สตีล จำกัด มหาชน

 

  
 
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือห้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือห้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
     
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554
  เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554
  เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  เอกสารแนบ 3 รายละเอียดโครงการแปลงหนี้เป็นทุนของบริษัท
  เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  เอกสารแนบ 5 รายงานความเห็นขอบที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไป)
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด)
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบเฉพาะสำหรับ Custodian)
  ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เพื่อประกอบการพิจารณาผู้รับมอบฉันทะ)
   
   
   
   
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
   
   
   
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
     
     


ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากท่านไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
แผนกกิจการและนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2634-2222
โทรสาร 0-2634- 3901
อีเมล์ ir@g-steel.com

      

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายงาน Corporate Compliance
โทรศัพท์ 0-2634-2222 ต่อ 1175
โทรสาร 0-2634-4500
อีเมล์ poonyaveec@g-steel.com

**********************************************************************


 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท