จี สตีล จำกัด มหาชน
  
 

  วันที่
หัวข้อข่าว
ดาวน์โหลด
15 สิงหาคม 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2554
15 สิงหาคม 2554 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
27 เมษายน 2554 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
18 มกราคม 2554 ชี้แจงข่าวในหนังสือพิมพ์
14 มกราคม 2554 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
3 ธันวาคม 2553 รายงานผลการทำคำเสนอซื้อหุ้นกู้ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ("หุ้นกู้ GS")
22 พฤศจิกายน 2553 แจ้งผลประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศของบริษัท
15 พฤศจิกายน 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3/2553
15 พฤศจิกายน 2553 คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
8 พฤศจิกายน 2553 แจ้งผลประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่างประเทศของบริษัทฯ
26 ตุลาคม 2553 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553
11 ตุลาคม 2553 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
30 กันยายน 2553 โครงการแลกเปลี่ยนหุ้นกู้
28 กันยายน 2553 ขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงการ Bond Exchange Program
28 กันยายน 2553 รายงานการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษฉบับเพิ่มเติม
27 กันยายน 2553 รายงานเพิ่มเติมจากรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553
วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
วันที่ 25 สิงหาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2553 ยกเลิกวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและ ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นและ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 17 สิงหาคม 2553 การแจ้งความคืบหน้าต่องบการเงินงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 แบบรายงานการเพิ่มทุน
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 แจ้งถึงข้อตกลงของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ขอนำส่งงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงาน สำหรับงวดบัญชีสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และ 2552 ที่แตกต่างเกิ่นกว่าร้อยละ 20
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 แจ้งการขายหุ้นสามัญของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทย่อยของ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 รายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 นำส่งรายงานการตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษ
  วันที่ 29 เมษายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
วันที่ 29 มีนาคม 2553 แจ้งความคืบหน้าในการเจรจากับเจ้าหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย
วันที่ 25 มีนาคม 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2553 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
วันที่ 2 มีนาคม 2553 นำส่งงบการเงิน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงาน สำหรับงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่แตกต่างเกินกว่าร้อยละ 20
วันที่ 2 มีนาคม 2553 คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553
วันที่ 29 มกราคม 2553 ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมงบการเงินไตรมาสที่ 3/2552
วันที่ 12 มกราคม 2553 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 4/2552
     
     
   
 หน้า  1  2   3   4   5   
 


 

ไฟล์เหล่านี้อยู่ในรูปแบบ PDF ซึ่งต้องการโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายงาน Corporate Compliance
โทรศัพท์ 0-2634-2222 ต่อ 1175
โทรสาร 0-2634-4500
อีเมล์ poonyaveec@g-steel.com

**********************************************************************


 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
หน้าแรก | ข้อมูลบริษัท | สินค้า | ขั้นตอนการผลิต | ข้อมูลนักลงทุน | ความรู้เกี่ยวกับเหล็ก
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | สมัครงาน | สังคมและสิ่งแวดล้อม | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อบริษัท